Magyar változat
Magyar változat

Electrontube pin-out


Általános Szerződési Feltételek
a http://wwww.pozsarzs.hu oldalon elérhető alkalmazások vásárlásához


   Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Fogalmak

Eladó: a weboldal üzemeltetője, amely a weboldalon kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy
Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a weboldallal adásvételi szerződést köt
Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek, az Eladó és a Vevő együttesen
Adásvételi szerződés: a Felek között a weboldal kínálatából a Vevő által kiválasztott áru tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés
Áru: a weboldalon az Eladó által eladásra kínált termék
Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen az Eladó az árut eladásra kínálja
Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és a Vevő (vagy megbízottja) részére történő átadása
Szállító: az Eladóval szerződött futárszolgálat
Szállítási díj: a vételáron felül az áru kiszállításának ellenértékeként megfizetésre kerülő összeg
Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá

   Az Általános Szerződési Feltételeket innen töltheti le: [PDF]

I. A weboldal ismertetése

   A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll.

1. Üzemeltetői adatok

Üzemeltető:Pozsár Zsolt ev.
- Székhely:5430 Tiszaföldvár Kurázsi Fő út 1.
- Adószám:60407850-1-36
- Regisztrációs szám:20703695
- A weboldal címe:http://www.pozsarzs.hu
- E-mail:info@pozsarzs.hu
- Tel.:+36 56/470-272
- Mobil:+36 30/359-8783
  
Tárhely szolgáltató:DiMa.hu Kft.
- Székhely:4026 Debrecen, Borz u. 1 fsz./2
- E-mail:info@dima.hu

2. A weboldal általános bemutatása

   A weboldalon történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között.

   A weboldalon történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.

   A weboldalon történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. Az Eladó a szerződést annak száma szerint tartja nyilván a vásárlás napjától számított 6. naptári év utolsó napjáig. A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja.

   A szerződéskötés nyelve magyar.

   A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

II. Elektronikus szerződéskötés (vásárlás) menete

1. Megvásárolható termékek köre

   A webshop saját fejlesztésű alkalmazásokat forgalmaz. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
   Az oldalakon szereplő árak tartalmazzák az ÁFÁ-t.
   A weboldal az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.
   A weboldalban olykor akciókat kínálunk, az egyes akciókat a weboldal egyértelműen feltünteti, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart.

   A megjelenített áruk a weboldalon keresztül vagy e-mail-ben rendelhetők meg. A megrendelések feldolgozása, a rendelését követően, 1-2 munkanapon belül, munkanapokon történik 8-17 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik az azt követő napon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben telefonon vagy email-ben visszaigazolja a rendelését. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 3-5 munkanap. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

2. A vásárlás menete

   Töltse ki a megvásárolni kívánt alkalmazás regisztrációs űrlapját, majd a "Küld" gombbal adja le rendelését. Az Ügyfélszolgálat minden beérkezett megrendelésről visszaigazolást küld, amely tartalmazza a megrendelt termékek vételárát és a fizetés teljesítéséhez szükséges adatokat. A megrendelt termék és a számla elektronikus úton kerül megküldésre.

3. Fizetés

   A visszaigazolásban megküldött fizetendő összeg kiegyenlítése történhet banki átutalással, banki befizetéssel, belföldi postautalvánnyal vagy PayPal-on keresztül. A visszaigazolás kiküldését követően öt munkanap áll rendelkezésére, hogy a megrendelését kifizesse. amennyiben ez addig nem történik meg, a megrendelését semmisnek tekintjük.

Számlaszám:10402575-50526576-48751012
IBAN:HU72 1040 2575 5052 6576 4875 1012
SWIFT/BIC:OKHBHUHB
Cím:Pozsár Zsolt 5430 Tiszaföldvár, Kurázsi Fő út 1.
PayPal:pozsarzs@gmail.com

4. Kézbesítés

   A weboldalunk megrendeléseit elektronikus úton kézbesíti.


III. Szavatosság, jótállás

1. Kellékszavatosság

   Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
   Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
   Választott kellékszavatossági jogáról a Vevő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
   Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
   Vevő a kellékszavatossági igényét az Eladóval szemben érvényesítheti.
   A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A tejesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

   Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
   Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
   Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
   Vevő a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
   A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.
   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
     - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
     - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
     - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
   Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
   Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

   Jogszabály egyes tartós fogyasztási cikkekre (pl. műszaki cikkek) kötelező jótállást ír elő. Azon termékek esetében, melyekre jogszabály jótállási kötelezettség ír elő, az adott termék leírása tartalmaz bővebb információt.
   A jótállás időtartama egy év.
   Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
   Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vevő, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


IV. Elállás joga

1. Elállási/felmondási jog

   Az Eladót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben is, ha az áru árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron véglegesítette, vagy ha olyan áru megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely a készletből kifogyott, és Eladó már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén Eladó a Vevő részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és Eladó ügyfélszolgálata azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján a megrendelt áru helyett más árura történő szerződésmódosítás céljából.
   A Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
   Az elállási/felmondási határidő azattól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a kézbesítőtől eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
   Ha a Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: lásd I. fejezet, 1. Üzemeltetői adatok. Ebbőla célból felhasználhatja a letölhető elállási/felmondási nyilatkozat-mintát [DOC] [ODT] [PDF] is. Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

2. Az elállás/felmondás joghatásai

   Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kézbesítési költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos kézbesítési módtól eltérő kézbesítési módot választott.) A visszatérítés során az Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Az Eladó visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
   A Vevő köteles az Eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.
   A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

V. Szerződés módosítása

   Feleknek az elállási joguk gyakorlása helyett lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, közös megegyezéssel módosítsák a szerződést.
   Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést Eladó nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik.
   Eladó kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből kifogyott, és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt Vevőnek írásban (elektronikus levélben) kell elfogadnia.

VI. Panaszkezelés

   Amennyiben a Vevőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt az Eladó részére telefon, e-mail vagy postai levél útján jelentheti be az I. fejezet, 1. Üzemeltetői adatok alatt található elérhetőségek egyikén. Az Eladó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Vevőt tájékoztatja. Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat.


VII. Szerződésre alkalmazandó jog, jogviták elintézésének módja

   A Felek között létrejött adásvételi szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.
   A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. A Vevő az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület, 5000 Szolnok, Verseghy park 8., Tel.: 56/510-610, Fax: 56/370-005, E-mail: kamara@jnszmkik.hu).
   Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik az Eladó székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.


VIII. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

   Az ÁSZF hatálya az Eladóra, valamint a Vevőkre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre, valamint a Szállítóra.
   Az Eladó és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Vevő a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Vevő részére az Eladó a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.
   Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF a Vevő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.
   Az ÁSZF határozatlan időre szól.
   Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Linux and Electronics © 2005-2019 Pozsár Zsolt * contact: info@pozsarzs.hu * webhost: DiMa.hu Ltd.